แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555-2558

ลำดับที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 ปกแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด
2 สารบัญแผน พัฒนา 55-58 ดาวน์โหลด
3 บทที่ 1 ดาวน์โหลด
4 ส่วนที่ 2 การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน ดาวน์โหลด
5 ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา ดาวน์โหลด
6 ส่วนที่ 4 กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ดาวน์โหลด
7 ส่วนที่ 5  โครงการ งบประมาณ ดาวน์โหลด
8 ส่วนที่ 6 การบริหารสู่การปฏิบัติ ดาวน์โหลด
9 ภาคผนวก ดาวน์โหลด