ประมวลภาพโครงการอบรมค่ายคุณธรรมระดับม.1 และ ม.4

ด้วยโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์

ประมวลภาพค่ายคุณธรรม 2558
ประมวลภาพค่ายคุณธรรม 2558
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC