ห้องสมุดโรงเรียน

                                                                       ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด

 

ความเป็นมา

ปัจจุบัน ห้องสมุดมีชีวิตได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบาย
ในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยว่าควรทำให้ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดมีชีวิตจึงเป็นคำอุปมา
ที่มีความหมายได้หลายความหมายขึ้นอยู่กับการนำมาใช้

 “ห้องสมุดมีชีวิต” (Living Library) หมายถึง ห้องสมุดที่มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้
ทันสมัยครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรัก
การอ่านอย่างยั่งยืนสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัยด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการเรียนรู้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ดังนั้น ห้องสมุดโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดห้องสมุดให้มีชีวิต และมี
การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดโดยการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเช่น มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้สดชื่น มีบริการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดจน
การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ทางการศึกษา
ต่อบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ

 

วิสัยทัศน์ห้องสมุด

บรรยากาศร่มรื่น   ชื่นชมนักเรียนรักการอ่าน   อนุรักษ์วัฒนธรรม   เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   มีบริการที่ทันสมัย

 

การจัดการสภาพแวดล้อม

การจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมมีการจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุด
ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน บุคลากร และชุมชนที่สนใจมาใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน  โดยการจัด
เป็นมุมต่างๆ ในห้องสมุด ได้แก่

 1. มุมเฉลิมพระเกียรติ
 2. มุมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 3. มุมหนังสือพระราชนิพนธ์
 4. มุมหนังสือทั่วไป
 5. มุมหนังสือรางวัลซีไรต์
 6. มุมหนังสือพิมพ์
 7. มุมหนังสือเตรียมสอบ
 8. มุมสืบค้น-อินเตอร์เน็ต
 9. มุมสารานุกรม-พจนานุกรม
 10. 10. มุมหนังสืออ้างอิง
 11. มุมนิตยสาร-วารสาร
 12. มุมแนะนำหนังสือใหม่
งานของห้องสมุด
งานบริหารธุรการ
–  นโยบายแผนงานงบประมาณ
–  บริหารงานบุคคล
–  อาคารสถานที่
–  สารบรรณ
–  พัสดุ
– ซ่อมบำรุง
–  การเงิน
–  ทะเบียนสมาชิก
–  สารสนเทศ
งานบริการ
–  บริการยืม- คืน
–  บริการโสตทัศนวัสดุ
–  บริการเข้าเล่มเอกสาร
– หนังสือ
–  ฯลฯ
งานกิจกรรม
–  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
–  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
–  กิจกรรมอาสาสมัครช่วยงาน
–  บรรณนิทัศน์
–  แนะนำหนังสือ
–  ป้ายนิเทศ
–  เอกสารความรู้
–  นิทรรศการ
งานเทคนิค
 –  จัดหาสิ่งพิมพ์
–  ลงทะเบียน
–  จัดหมู่หนังสือ
–  เตรียมหนังสืออกบริการ
–  ส่งเสริมห้องสมุดหมวดวิชา
–  จัดเตรียมสื่อประกอบบทเรียน
–  ตรวจหนังสือ

หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรห้องสมุด

 1. หัวหน้างานห้องสมุด

หน้าที่รับผิดชอบ   บริหารงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 1. บรรณารักษณ์ห้องสมุด

 หน้าที่รับผิดชอบ   ดูแลและดำเนินงานด้านงานเทคนิค  งานบริการ  งานกิจกรรมและงานสอน


บทบาทและหน้าที่ของงานห้องสมุด

 1. เป็นกรรมการฝ่ายบริหาร
 2. จัดทำแผนและโครงการของงานห้องสมุด
 3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
 4. ดูแลรับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ และสื่อต่างๆ ในความรับผิดชอบของงานห้องสมุด
 5. จัดทำบัญชี ลงทะเบียนหนังสือ ให้เป็นปัจจุบัน
 6. ซ่อมแซม บำรุงรักษาหนังสือให้สามารถบริการนักเรียน ครู และชุมชนได้
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อยู่เสมอ
 8. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่เสมอ
 9. ประสานงานกับครูอาจารย์ นักเรียน เพื่อสำรวจความต้องการในการจัดซื้อหนังสือ
 10. จัดระบบให้บริการและยืมหนังสือ
 11. สรุปรวมผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการเสนอฝ่ายบริหาร
 12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 13. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

ปฏิทินปฏิบัติงานห้องสมุดปีการศึกษา  2558

เดือนพฤษภาคม

 1. ปฐมนิเทศนักเรียนชุมนุมห้องสมุด
 2. บริการคู่มือการใช้ห้องสมุด
 3. ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ (ม.1 ,ม.4 ) 18 พ.ค. – 30 มิ.ย.
 4. แนะนำหนังสือใหม่

เดือนมิถุนายน

 1. จัดแสดงหนังสือดีน่าสนใจ
 2. จัดนิทรรศการวันสุนทรภู่

เดือนกรกฎาคม

 1. จัดป้ายนิเทศ

– วันสำคัญทางศาสนา

– วันอาสาฬหบูชา

– วันเข้าพรรษา

 1. จัดทำกฤตภาค
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านยอดนักอ่าน
 3. 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตอบปัญหาเสริมทักษะวิชาการ

เดือนสิงหาคม

 1. นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมวันแม่แห่งชาติ
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตอบปัญหาเสริมทักษะวิชาการ

เดือนกันยายน

 1. แนะนำหนังสือใหม่
 2. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ทั่วไป
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ตอบปัญหาเสริมทักษะวิชาการ
 4. แนะนำหนังสือเตรียมสอบ

เดือนตุลาคม

        สำรวจหนังสือค้างส่งและจัดการทวงหนังสือ

(ปิดภาคเรียน)

เดือนพฤศจิกายน

1. นิทรรศการหนังสือดีน่าสนใจ
2. จัดป้ายนิเทศวันลอยกระทง
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตอบปัญหาเสริมทักษะวิชาการ

เดือนธันวาคม

   1.จัดป้ายนิเทศ

–  วันพ่อแห่งชาติ

–  วันรัฐธรรมนูญ

–  วันคริสต์มาส

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตอบปัญหาเสริมทักษะวิชาการ

เดือนมกราคม 2559

 1. ป้ายนิเทศวันขึ้นปีใหม่
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมวันเด็กแห่งชาติ
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ตอบปัญหาเสริมทักษะวิชาการ

เดือนกุมภาพันธ์

 1. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ทั่วๆ ไป
 2. แนะนำหนังสือเตรียมสอบ
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ตอบปัญหาเสริมทักษะวิชาการ

เดือนมีนาคม

        – สำรวจหนังสือประจำปี

– สำรวจความพึงพอใจ

11749262_864442633636665_763869259_n  11759564_864440876970174_1975681455_n11749689_864443510303244_2008051080_n 11751029_864441100303485_1899277919_n  11751142_864442316970030_678732373_n11741751_864444240303171_1912464632_n  11758799_864443560303239_1388630190_n 11758856_864442093636719_218030701_n 11756428_864444526969809_951033932_n11758885_864440816970180_490062965_n