ผู้บริหารโรงเรียน

d
นายราเมศน์ โสมแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
krooni
นางสาวกรรณิกา    พันญูเทพ
รองผู้อำนวยการ