ตราประจำโรงเรียน

                                                           ตราประจำโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
1031260905

 

คติธรรม

นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา 

แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์
เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม