ครูและบุคลากร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ รูปภาพ
1 นายราเมศน์ โสมแสน ผอ. d
2 นางสาวกรรณิกา    พันญูเทพ รอง. ผอ.ชำนาญการ คศ.2 krooni
3 นายอติชาต  ชนะสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 นายอติชาติ ชนะสงคราม
4 นางปัทมา  ชนะสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 นางปัทมา ชนะสงคราม
5 นางสาวละมุล  สว่างเพาะ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 นางสาวละมุล สว่างเพาะ
6 นายอาทิตย์    พรมมณี ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 นายอาทิตย์ พรมมณี
7 นางสาวปัทมา   ชาติมาลากร ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 นางสาวปัทมา ชาติมาลากร
8 นางณัฏฐพิชา   โคตรดก ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 นางณัฏฐพิชา โคตรดก
9 นางอังคณา  ศรีระวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 นางอังคณา ศรีระวงค์
10 นางพยอม   สุดตาชาติ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 นางพยอม สุดตาชาติ
11 นางสาวจารุณี   เริกชัย ครูชำนาญการ คศ.2 นางสาวจารุณี เริกชัย
12 นายชัยเวียง    โคตรดก ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 นายชัยเวียง โคตรดก
13 นายทวี       กมลชิตร ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 นายทวี กมลชิตร
14 นายรณกฤต   สิทธิศาสตร์ ครูชำนาญการ คศ.2 นายรณกฤต สิทธิศาสตร์
15 นายเสนอชาติ   พวงประโคน ครูชำนาญการ คศ.2  ครูเสนอชาติ
16 นายสุกิจ    หุยวัน ครูชำนาญการ คศ.2  ครูสุกิจ
17 นายกฤษณะ    ทรงวิชา ครู คศ.1  นายกฤษณะ ทรงวิชา
18 นางสาวฐิติมา   ยิ่งยง ครูชำนาญการ คศ.2  นางสาวฐิติมา ยิ่งยง
19 นางดวงใจ   เขื่อนคำ ครูชำนาญการ คศ.2  นางดวงใจ เขื่อนคำ
20 นายพิจิตร  สุขวิเศษ ครูชำนาญการ คศ.2  นายพิจิตร สุขวิเศษ
21 ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข ครูชำนาญการ คศ.2  ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุข
22 นายทวีศักดิ์   ไกรสุข ครู คศ.1  นายทวีศักดิ์ ไกรสุข
23 นายณัฐธยาน์   สังวรณ์กิจ ครู คศ.1  นางณัฐธยาน์ สังวรณ์กิจ
24 นางนิตยา   วงษ์ช่าง ครูชำนาญการ คศ.2  นางนิตยา วงษ์ช่าง
25 นางสาวเบญจมาศ  ถนอมศิลป์ ครู คศ.1
26 นางสาวสาวณี      ชีพันธ์ ครู คศ.1 นางสาวสาวณี ชีพันธ์
27 นางสาวรวีวรรณ   พาชัย ครู คศ.1 นางสาวรวีวรรณ พาชัย
28 นางสาวพรพิมล   โคตรโนนกอก ครู คศ.1  นางสาวพรพิมล โคตรโนนกอก
29 นางสาวฐิติชญา  รชตานนท์ ครู คศ.1  นางสาวฐิติชญา รชตานนท์
30 นางสาวดวงสมร  ช่วงชัย ครู คศ.1  นางสาวดวงสมร ช่วงชัย
31 นางสาวกตัญชลี  เอกวุธ ครู คศ.1  นางสาวกตัญชลี เอกวุธ
32 นางสาวปณิดา    แก้วประสงค์ ครู คศ.1 นางสาวปณิดา แก้วประสงค์
33 นายอนุวัฒน์       อ่อนน้ำคำ ครู คศ.1 นายอนุวัฒน์ อ่อนน้ำคำ
34 นางสาววรณัน  พึ่งสมบัติ ครูผู้ช่วย
35 นางสาวณัฐรดา ตวนบุตร ครูผู้ช่วย
36 นางสาวพวรรณตรี  ชินวรรณ ครูผู้ช่วย
37 นางสาววรรณรัตน์ แก้วเกษเกี้ยง ครูผู้ช่วย
38 นายนันทวัฒน์ เนียมหัตถี ครูผู้ช่วย
39 นางสาวสุชาดา ชำนาญสืบ ครูผู้ช่วย
40 นายมนตรี  ชาติเพชร พนักงานราชการ  นายมนตรี ชาติเพชร
41 นางสาวอัจฉรา  ทวนไธสง พนักงานราชการ  นางสาวอัจฉรา ทวนไธสง
42 นายประมาณ  สุดตาชาติ พนักงานราชการ  ประมาณ สุดตาชาติ
43 นายธีรภัทร     วัจนา ครูอัตราจ้าง
44 นางสาวกาญจนา  โล่ห์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  นางสาวกาญจนา โล่ห์สุวรรณ์
45 นายเทิม  แก้วรัตน์ คุรุภัณฑ์ ชั้น3  นายเทิม แก้วรัตน์
46 นายวีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์ คุรุภัณฑ์ ชั้น3  นายวีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์