ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นางสาวกรรณิกา    พันญูเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3 นายอติชาต  ชนะสงคราม หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
4 นายทวี       กมลชิตร หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
5 นางสาวละมุล  สว่างเพาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
6 นางพยอม   สุดตาชาติ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ