กลุ่มบริหารวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นางพยอม   สุดตาชาติ
2 นางปัทมา  ชนะสงคราม
3 นายเสนอชาติ   พวงประโคน
4 นายพิจิตร  สุขวิเศษ
5 ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข
6 นางณัฐธยาน์   สังวรณ์กิจ
7 นางนิตยา   วงษ์ช่าง
8 นางปานหทัย  สุขวิเศษ
9 นางสาวสาวณี      ชีพันธ์
10 นางสาวฐิติชญา  รชตานนท์
11 นางสาวดวงสมร  ช่วงชัย
12 นางสาวกตัญชลี  เอกวุธ
13 นายอนุวัฒน์       อ่อนน้ำคำ
14 นางสาวพวรรณตรี ชินวรรณ
15 นางสาวสุชาดา ชำนาญสืบ