กลุ่มบริหารทั่วไป

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นายอติชาต  ชนะสงคราม
2 นายอาทิตย์    พรมมณี
3 นางสาวปัทมา   ชาติมาลากร
4 นางอังคณา  ศรีระวงค์
5 นายสุกิจ    หุยวัน
6 นายกฤษณะ    ทรงวิชา
7 นางดวงใจ   เขื่อนคำ
8 นายทวีศักดิ์   ไกรสุข
9 นางสาววรณัน  พึ่งสมบัติ
10 นางสาวณัฐรดา ตวนบุตร
11 นายประมาณ  สุดตาชาติ
12 นางสาวอัจฉรา  ทวนไธสง
13 นางสาวกาญจนา  โล่ห์สุวรรณ
14 นายเทิม  แก้วรัตน์
15 นายวีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์