กลุ่มบริหารงบประมาณ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นางสาวละมุล  สว่างเพาะ
2 นางณัฏฐพิชา   โคตรดก
3 นางสาวจารุณี   เริกชัย
4 นายชัยเวียง    โคตรดก
5 นางสาวฐิติมา   ยิ่งยง
6 นางสาววรรณรัตนื แก้วเกษเกี้ยง
7 นายนันทวัฒน์  เนียมหัตถี