[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

  
หน้าที่ของงานห้องสมุด   
 

หน้าที่ของบรรณารักษ์
 
          บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมีภาระหน้าที่อย่างกว้างขวาง หน้าที่ของบรรณารักษ์มิใช่มีเพียงแต่รับผิดชอบในการเลือกและจัดหาวัสดุให้ เพียงพอในการบริการเท่านั้น  บรรณารักษ์ยังต้องทำกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดทั้งโดยตรงและร่วมกับบุคคลอื่นๆ ได้แก่ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่างๆ ตลอดจนบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เนื่องจากบุคลากรของห้องมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับงาน  ซึ่งค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีขั้นตอนมากมาย  บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมักทำงานลำบากและเป็นการยากที่จะจำกัดขอบเขตแน่ นอนในแต่ละวันว่าจะทำงานให้เสร็จในวันและเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม  บรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนทำหน้าที่ 3 ประการคือ
1.  หน้าที่ด้านการบริหาร
          ได้แก่ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน  รวมทั้งการปรับปรุง  ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าในห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีการวางแผนดำเนินงานหรือปรับปรุงเรื่องต่างๆ ดังนี้
 1. ระเบียบการบริหารงานห้องสมุดที่ปฏิบัติเป็นประจำ
 2. จัดห้องสมุดให้สวยงาม  มีบรรยากาศดึงดูดผู้เข้าใช้
 3. จัดหาหนังสือและวัสดุสารนิเทศเพื่อสนองความต้องการของครูและนักเรียน
 4. จัดสรรเงินงบประมาณของห้องสมุด
 5. ทำโครงการประจำปีของห้องสมุด
 6. จัดบริการต่างๆ ในห้องสมุด
 7. จัดกิจกรรมห้องสมุด
 8. จัดนักเรียนช่วยงานห้องสมุด
 9. จัดทำสถิติต่างๆ ของห้องสมุด
1.10 จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 1. หน้าที่ด้านงานเทคนิค
หมายถึง การดำเนินงานต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลังการให้บริการแก่ผู้ใช้โดยตรงได้แก่
              2.1 จัดหาและเลือกวัสดุสารนิเทศเข้าห้องสมุดเพื่อสอดคล้องกับหลักสูตร
              2.2 จัดทำวัสดุสิ่งพิมพ์และเก็บรักษาไว้อย่างดี
              2.3 จัดทำกฤตภาค
              2.4 จัดหมวดหมู่หนังสือ
              2.5 จัดเตรียมหนังสือให้พร้อมที่จะนำออกบริการ
2.6  จัดแนะนำหนังสือใหม่
2.7  จัดทำบรรณนิทัศน์และบรรณานุกรม
2.8  ดูแลรักษาและซ่อมแซมหนังสือ
2.9  สำรวจหนังสือและจำหน่ายออก  เพื่อให้ทรัพยากรห้องสมุดทันสมัยอยู่เสมอ       
 1. หน้าที่ด้านการบริการ
หน้าที่ด้านการบริการ  หมายถึงการดำเนินการใดๆ ในอันที่จะทำให้ผู้เข้าใช้
ห้องสมุดมีโอกาสได้รับประโยชน์จากหนังสือพิมพ์  ตลอดจนโสตวัสดุของห้องสมุดอย่างเต็มที่โดย
 บรรณารักษ์มีหน้าที่ช่วยนักเรียนให้มีความรู้สึกเพลิดเพลินในการอ่านรู้จัก พิจารณาว่าหนังสือใดดีหรือไม่  รู้จักหนังสือทุกประเภท รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นในอันที่จะใช้สาธารณสมบัติ การทำหน้าที่ดังกล่าวได้สมบูรณ์ บรรณารักษ์มีความจำเป็นต้องเข้าใจเด็ก มีความรู้ความสามารถในการจัดห้องสมุดให้น่าสนใจ  รู้จักหนังสือทุกประเภท  รู้จักวิธีสอนและหลักสูตรของโรงเรียนเป็นอย่างดี
 หน้าที่ของบรรณารักษ์ต่อครู ได้แก่ จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุ
ตามความต้องการของครู  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน บรรณารักษ์ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างครูรายวิชาต่างๆ  กับห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าใช้ห้องสมุดเพื่อความเพลิดเพลินหรือทำงานศึกษา ค้นคว้าในห้องสมุด
 
หน้าที่ของคณะกรรมการห้องสมุด
          คณะกรรมการห้องสมุดมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริการเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มเป็นบรรณารักษ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มเป็นกรรมการ  บรรณารักษ์เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการห้องสมุดมีหน้าที่กำหนดนโยบายวางแผนการดำเนินงานห้องสมุดและให้ ความสนับสนุนในการพัฒนาห้องสมุด
 
หน้าที่ของนักเรียนช่วยงานห้องสมุด
          1.  จัดหนังสือบนชั้นให้เป็นระเบียบ
          2.  จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้เรียบร้อย
          3.  จัดหนังสือพิมพ์วารสารวางเก็บเข้าที่
          4.  รดน้ำต้นไม้ในห้องสมุด
          5.  ช่วยตกแต่งห้องสมุดในโอกาสพิเศษ
          6.  ทำหน้าที่ช่วยยืมหนังสือและรับคืน
          7.  ช่วยประชาสัมพันธ์ ชักชวนเพื่อนให้สนใจหนังสือ และเข้าใช้ห้องสมุด
 
                           หน้าที่ของพนักงานห้องสมุด
1.  งานเกี่ยวกับสถานที่และดูแลความเรียบร้อยในห้องสมุด  ได้แก่
          1.1  ดูแลจัดชั้นหนังสือ ให้หนังสือตั้งตรงอยู่ตามหมวดหมู่อยู่เสมอ
          1.2  ดูแลจัดชั้นวางวารสารให้เป็นระเบียบ
          1.3  ดูแลโต๊ะ-เก้าอี้ ให้เป็นระเบียบ
          1.4  บันทึกสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
          1.5  ช่วยตกแต่งห้องสมุดในโอกาสพิเศษ
2.  งานด้านจัดเตรียมหนังสือ
          2.1  ลงทะเบียนหนังสือ
          2.2  ติดกระเป๋าหนังสือและบัตรกำหนดส่ง
          2.3  จัดหนังสือพิมพ์ใหม่ให้เข้าที่ และนำฉบับเก่ามาเก็บไว้เรียงตามชื่อหนังสือพิมพ์
          2.4  จัดเรียงวารสารเข้าที่ให้เป็นระเบียบบนชั้นวางวารสารก่อนเลิกงาน
          ห้องสมุดโรงเรียนของเราใช้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน  ครูและนักเรียนมักจะใช้วารสารเก่าอยู่เสมอ  และมักวางปะปนกัน ซึ่งเป็นภาระหนึ่งของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่จะต้องคอยดูแลและจัดเรียงวารสาร เหล่านี้ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ
3.  งานด้านบริการรับ-ส่งหนังสือ
          3.1  ทำหน้าที่ให้ยืมหนังสือและรับคืน  ตามระเบียบของห้องสมุด
          3.2  นำหนังสือที่มีผู้นำมาคืน  ให้เก็บเรียงไว้บนชั้นหนังสือตามหมวดหมู่
          3.3  เก็บหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ผู้ใช้ห้องสมุดหยิบมาอ่านและวางทิ้งไว้บนโต๊ะ โดยนำไปเก็บไว้ที่ชั้นตามเดิม
          3.4  ตรวจตราตามชั้นหนังสือต่างๆ เพื่อจัดเก็บหนังสือที่วางผิดที่ให้อยู่ในที่ที่ถูกต้อง
          3.5  ช่วยงานห้องสมุดด้านสังคมอื่นๆ ตามสมควร
 
          ห้องสมุดจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนเพื่อบริการแก่ครูและนักเรียนของ โรงเรียน  โดยคำนึงถึงประเภทของวัสดุการศึกษาและลักษณะการใช้งาน  ดังนี้
          1.  ชั้นหนังสือทั่วไป  ได้แก่หนังสือวิชาการ  สารคดี  ในสาขาวิชาต่างๆ จัดแบ่งหมวดหมู่ตามทศนิยมของดิวอี้ เป็น 10  หมวด  ดังนี้
          หมวด   000              เบ็ดเตล็ด  ทั่วไป
          หมวด    100              ปรัชญา
          หมวด   200              ศาสนา
          หมวด   300              สังคมศาสตร์
          หมวด   400              ภาษาศาสตร์
          หมวด   500              วิทยาศาสตร์
          หมวด   600              วิทยาศาสตร์ประยุกต์
          หมวด   700              ศิลปะและการบันเทิง
          หมวด   800              วรรณคดี
          หมวด   900              ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์
          2.  หนังสืออ้างอิง  จะเก็บหนังสือประเภท  สารานุกรม  พจนานุกรม และหนังสือที่จัดเก็บไว้ให้ค้นคว้าภายในห้องสมุดเป็นหลัก อนุญาตให้ยืมถ่ายเอกสารได้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น
          3.  จัดชั้นเย็บเล่ม  ได้แก่วารสารฉบับล่วงเวลาที่นำมาเข้าปก  โดยเย็บเล่มรวมหลายเล่มเข้าด้วยกัน  จัดบริการในลักษณะเดียวกับหนังสืออ้างอิง
          4.  ชั้นวารสารและที่อ่านหนังสือพิมพ์  จัดบริการวารสารมากกว่า 5  ชื่อเรื่อง และหนังสือพิมพ์ 3  ชื่อเรื่อง
          5.  เคาเตอร์จ่าย-รับ และโต๊ะครู เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดให้บริการยืม-คืนหนังสือ
          6.  พื้นที่บริการทั่วไป  จัดโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนักเรียนและผู้เข้าใช้ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนสามารถให้บริการได้พร้อมกันประมาณ 120  คน
7.  โต๊ะซ่อมแซมและเก็บวัสดุอุปกรณ์  เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมและเข้าปกหนังสือห้องสมุด
 
          กำหนดการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียน
          วันจันทร์ – วันศุกร์     เปิดเวลา 7.20 น.  ปิดเวลา   17.00 น
หยุดบริการ วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ เว้นแต่ได้รับคำขอร้องให้บริการเป็นกรณีพิเศษ