ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมชาย พันธุ์วรรณ์
นายสมชาย พันธุ์วรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
krooni
นางสาวกรรณิกา    พันญูเทพ
รองผู้อำนวยการ